Tarieven

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie wordt standaard vergoed in het basispakket van je verzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd voor ten minste 18 behandelingen bij een kinderfysiotherapeut. Daarnaast is er eventueel vergoeding mogelijk uit een aanvullende verzekering. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed. Belangrijk om te weten is dat de kosten van de behandelingen van jouw kind niet van het eigen risico af gaan.

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor kinderfysiotherapie aan huis dient er wel een verwijzing te zijn van een huisarts, specialist of consultatiebureauarts.

Kijk hier voor de betalingsvoorwaarden en tarieven fysiotherapie.

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie wordt standaard vergoed in het basispakket van je verzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd voor ten minste 10 uur behandeling per kalenderjaar.  Daarnaast is er eventueel vergoeding mogelijk uit een aanvullende verzekering. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed. Belangrijk om te weten is dat de kosten van de behandelingen van jouw kind niet van het eigen risico af gaan.

Kinderergotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. 

Orthopedagoog

De orthopedagoog werkt onafhankelijk en heeft geen vaste contracten afgesloten met de gemeente en / of zorgverzekeringen. Ouders (of scholen) kunnen haar op eigen initiatief benaderen. Hiervoor is géén verwijzing nodig. Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject we kunnen inzetten zonder keuzes te moeten maken van een al reeds vooraf bepaald budget. Daarnaast heeft het als voordeel dat er relatief meer tijd effectief aan ouders en kind besteed kan worden.

Omdat we geen vaste contracten met de gemeente hebben afgesloten, word je vaak niet automatisch naar Joyce doorverwezen. Toch is het wel mogelijk om een vergoed onderzoek en/of traject aan te vragen, lees hieronder meer over deze mogelijkheden.

Vergoedingen vanuit een PGB.
Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, komt in principe in aanmerking voor een PGB. Dit is een geldbedrag waarmee zorg en begeleiding kan worden ingekocht. Vaak wordt dit ingezet voor mensen met een beperking, een aandoening of een stoornis. Of je in aanmerking komt voor een PGB ligt niet aan het inkomen, maar aan een aantal specifieke voorwaarden. Meer informatie omtrent het aanvragen van een PGB, vindt u hier: https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb.

Samenwerkingsverband en zorgarrangementen
Sinds de invoering van het passend onderwijs kunnen scholen zorgarrangementen aanvragen bij samenwerkingsverbanden. Met deze arrangementen kunnen scholen kinderen met een zorgvraag op school ondersteunen. Eventueel is het mogelijk om een externe deskundige hieruit te betalen. Ook het uitvoeren van onderzoeken kan en mag vanuit dit budget worden betaald. De school van uw kind kan een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband om onze diensten vergoed te krijgen.

Tarievenlijst orthopedagoog 2022

Intake
:
Gratis
Begeleiding bij gedragsproblemen
45 minuten directe contacttijd en 15 minuten voorbereiding- en verwerkingstijd
:
€ 65,00
Begeleiding sociaal-emotionele ontwikkeling
45 minuten directe contacttijd en 15 minuten voorbereiding- en verwerkingstijd
:
€ 65,00
Begeleiding bij leerproblemen
40 minuten directe contacttijd en 5 minuten voorbereiding- en verwerkingstijd
:
€ 45,00

Betalingsvoorwaarden

1.  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt/cliënt en ons.
2.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

3.  Betaling voor de diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat ons vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Betalingsvoorwaarden beweegplezier of sport abonnementen:

1. Na de eerste betaling via Ideal zal daarna maandelijks de abonnementen automatisch worden geïncasseerd

2. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. 

3. De beweegplezier groepen worden 1x maandelijks aangeboden in Uden en/of Zeeland, bij missen van een groepsles is het mogelijk dezelfde maand, indien er plek is, deze in te halen op de andere locatie. Beweeglessen kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.

4. Sportlessen worden wekelijksgegeven en lessen kunnen niet meegenomen worden naar de volgende maand.