Privacy statement

Persoonsgegevens

Praktijk Alles Kids hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we informatie geven over welke gegevens wij verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en medische gegevens. Praktijk Alles Kids houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Medische gegevens

Gegevens over de gezondheidstoestand van jouw kind zijn bijzondere persoonsgegevens en daar gaan wij zo zorgvuldig mogelijk mee om.

Als je kind cliënt wordt behandelt in Praktijk Alles Kids nemen wij je persoonlijke gegevens op in onze administratie en maakt je kinderfysiotherapeut een dossier. Dit is een wettelijke plicht. Bij je eerste bezoek zijn wij genoodzaakt om het Burgerservicenummer van je kind te verifiëren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Hier wordt echter geen kopie van gemaakt.

Het dossier van je kind bevat informatie die noodzakelijk is voor een zorgvuldige beoordeling van de gezondheidstoestand en gegevens over het uitgevoerde onderzoek en behandelingen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, consultatiebureauartsen, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is en met je medeweten. Onze medewerkers raadplegen je gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Praktijk Alles Kids houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers van 15 jaar na afloop van de behandeling.

Privacy in Praktijk Alles Kids

Jouw kind heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld en gehoor van anderen. Praktijk Alles Kids doet haar best je privacy te waarborgen.  Wilt je meer privacy in een bepaalde situatie, geef dit dan aan bij je behandelend kinderfysiotherapeut. Zij doet haar best je zoveel mogelijk privacy te bieden.

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?

Als een therapeut  je kind behandelt, heb je een geneeskundige behandelingsovereenkomst met haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

 

Plichten therapeut

 • De therapeut heeft de plicht om jouw kind te helpen. Zij moet informatie geven over:
 • De huidige gezondheidstoestand van je kind en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor je gezondheid.
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.
 • Krijgt je niet voldoende informatie, dan kun je om nadere informatie vragen. Je kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als je het niet meteen begrijpt.

 

Rechten en plichten patiënt

Als patiënt heb je onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over jouw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die je hebt gekregen van de therapeut)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
 • Op inzage in jouw medisch dossier

Je hebt als patiënt ook plichten:

 • Je moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat zij jouw kind op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • Je moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener je geeft

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als Praktijk Alles Kids zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Contactgegevens

Praktijk Alles Kids
Kerkstraat 25
5411 EA Zeeland

06 54 97 41 75 / 06 25 10 95 30

info@praktijk-alleskids.nl